logo

Algemene voorwaarden Jachthaven Noordwijk

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van lig- en stallingsplaatsen op het terrein van Jachthaven Noordwijk.

 1. De huurovereenkomst tussen de verhuurder en huurder dient te worden vastgelegd op een fysiek of elektronisch document. De huurovereenkomst wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en voor eenzelfde periode te worden verlengd, tenzij de huurder 3 maanden voor ingang van de huurperiode een ontbinding aanvraagt. De ontbinding van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per elektronisch document te worden ingediend.
 2. Wanneer de huurder de ontbinding van de huurovereenkomst niet op tijd aanvraagt, gelden de volgende regels:
  • wanneer de huurder aanvraag voor ontbinding binnen een periode van de 3 maanden tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode doet, is de huurder 50% van de huursom verschuldigd aan de verhuurder.
  •  wanneer de huurder aanvraag voor ontbinding binnen een periode van 1 maand voor aanvang van de huurperiode doet, is de huurder 75% van de huursom verschuldigd aan de verhuurder.
 3.  Een factuur heeft een betalingstermijn 21 dagen. Mocht de betaling uitblijven, dan volgt een herinnering met een betalingstermijn van 10 dagen. Wanneer de betaling na het verstrijken van die 10 dagen nog niet is voldaan, wordt er een aanmaning verstuurd en € 35,00 incassokosten in rekening gebracht (vanaf dat moment begint ook de wettelijke rente mee te tellen).
 4. Bij het in gebreke blijven van de huurder t.a.v. zijn financiële verplichtingen tegenover de verhuurder, heeft de laatst genoemde recht van *retentie.
 5.  Zolang het vaartuig of object en toebehoren van de huurder zich op het terrein van Jachthaven Noordwijk bevinden, dient hij deze te hebben verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en casco schade. De verhuurder heeft recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.
 6. De verhuurder is jegens de huurder alleen aansprakelijk voor de schade aan het vaartuig of andere objecten, indien die schade het gevolg is van een tekortkoming t.a.v. de uitvoering van werkzaamheden van de verhuurder, of een door de verhuurder aangesteld persoon.
 7. Behalve door de verhuurder, is het niet toegestaan commerciële activiteiten of dito werkzaamheden uit te voeren aan of met vaartuigen.
 8. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig of object van de huurder, tijdens het verblijf op het terrein van Jachthaven Noordwijk, te verplaatsen. De huurder wordt hier vooraf of ten minste tijdens de actie over op de hoogte gebracht.

*Retentierecht
Het retentierecht is het recht van een schuldeiser, om een goed dat hij onder zich heeft, niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald.